Logo
Pere Puig
MicroAnimations

Animated collages

MicroAnimationsThe wake / La vetlla / El velatorio

 

 

The house (1) / La casa (1) / La casa (1)

 

 

Litter / Deixalles / Despojos

 

 

Transfeminine animated poster / Cartell animat Transmissió Pensament Femení / Cartel animado Pensamiento Transmisión Pensamiento Femenino

 

 

Beyond man / Més enllà dels homes / Mas allá de los hombres

 

 

The house (2) / La casa (2) / La casa (2)

 

 

What is this? / Que és això? / ¿Y esto que es?

 

 

The last thought of the cosmonaut / L’últim pensament del cosmonauta /
El último pensamiento del cosmonauta

 

 

Insomnia’s box / Caixeta d’insomnis / Cajita de insomnios

 

 

Trophic interactions / Cadenes tròfiques / Cadenas tróficas

 

 

Portrait number 12 / Retrat número 12 / Retrato número 12