Pere Puig
MicroAnimations

Animated collages

MicroAnimationsThe wake / La vetlla / El velatorio

The house (1) / La casa (1) / La casa (1)

Litter / Deixalles / Despojos

Transfeminine animated poster / Cartell animat Transmissió Pensament Femení /
Cartel animado Pensamiento Transmisión Pensamiento Femenino

Beyond man / Més enllà dels homes / Mas allá de los hombres

Baltic nostalgia / Nostàlgies bàltiques / Nostalgias bálticas 

The house (2) / La casa (2) / La casa (2)

Rocks / Roques / Rocas

What is this? / Que és això? / ¿Y esto qué es?

The last thought of the cosmonaut / L’últim pensament del cosmonauta /
El último pensamiento del cosmonauta

Insomnia’s box / Caixeta d’insomnis / Cajita de insomnios

Trophic interactions / Cadenes tròfiques / Cadenas tróficas

Portrait number 12 / Retrat número 12 / Retrato número 12