Legal notice
Legal notice

Legal noticeLegal notice / Nota legal / Nota legal

ENGLISH VERSION

LEGAL NOTICE

Pere Puig Paronella
46125851H
www.perepuig.com

Intellectual property and use of content

Pere Puig Paronella reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, graphics, photographs, images, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.

Data Protection

Pere Puig Paronella reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses  in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.

With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.

Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Pere Puig Paronella at the following e-mail: pepuig@gmail.com

Pere Puig Paronella is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility:

Users using this website do so on their own account and risk.

Pere Puig Paronella accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use.

Pere Puig Paronella does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

Use of cookies

We use our own and third party cookies in order to improve your experience and our services.. If you continue browsing, we will assume that you accept their use.

VERSIÓ CATALANA

NOTA LEGAL

Pere Puig Paronella
46125851H
www.perepuig.com

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de Pere Puig Paronella tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.
Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades

Pere Puig Paronella es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició a la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder enviar la informació que consideri del seu interès per qualsevol mitjà.


En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a Pere Puig Paronella al següent e-mail: pepuig@gmail.com
Pere Puig Paronella es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.
Pere Puig Paronella no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.
Pere Puig Paronella no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar en el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

Avís de cookies
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per garantir el correcte funcionament del nostre web i millorar-ne la seguretat. Si continues navegant per la nostra pàgina, entenem que acceptes el seu ús.

VERSIÓN ESPAÑOLA

NOTA LEGAL

Pere Puig Paronella
46125851H
www.perepuig.com

Propiedad Intelectual y uso de contenidos
Quedan reservados a favor de Pere Puig Paronella todos los derechos sobre los contenidos (texto, gráficos, fotografías, imágenes y otros) del presente sitio web.Los contenidos del presente sitio web y en especial todas las imágenes en él contenidas están protegidas por las leyes y tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual o Copyright. Consecuentemente, queda totalmente prohibida cualquier utilización, total o parcial, del contenido del presente sitio sin el consentimiento por escrito del titular de los correspondientes derechos.

Protección de datos
Pere Puig Paronella se reserva la facultad de incluir los datos que el usuario del sitio web le facilite voluntariamente, a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en el presente sitio web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar las consultas de los usuarios y poder enviarles información que se considere de su interés por cualquier medio.

En relación con dichos datos el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos.

Para el ejercicio de tales derechos el usuario deberá dirigir solicitud por escrito a Pere Puig Paronella al siguiente e-mail: pepuig@gmail.com
Puig Paronella se compromete a tratar la información que recibe con la máxima confidencialidad.

Limitaciones o exclusiones de responsabilidad
El usuario que utiliza este sitio web lo hace por su propia cuenta y riesgo.Puig Paronella no se responsabiliza de los errores o omisiones que pueda contener este sitio web, y tampoco será responsable de cualquier daño derivado de su utilización.

Puig Paronella no responde por los daños y perjuicios que algún virus u otros elementos lesivos pudieran afectar el sistema informático, los documentos o los ficheros de los usuarios de este sitio web.

Aviso de cookies

Utilitzamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamento de nuestra web y para mejorar la seguridad. Si continuas navegando por nuestra página, entendemos que aceptas su uso.